Quyidagi taklif kodini to'ldiring

Tasdiqlang

X
X
X

Texnologiyani kiritish jadvali

Xom ashyo holati

Mahsulot talabi

Texnik talab